Slovakia - Bratislava: Company health services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-348308:2022-348308
Date
2022-06-28
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-348308
Releases
2022-06-28 (ocds-pyfy63:2022-348308:2022-348308)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Company health services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2022-07-26 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.III.1.1.1) Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa požaduje predložiť okrem iného i platné poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.III.1.1.2) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr.zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.III.1.1.3) Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.III.1.1.4) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.III.1.1.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.III.1.1.6) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.III.1.1.7) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy. Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.

Economic/financial eligibility:

Nevyžaduje sa.

Technical/professional eligibility:

Obstarávateľ stanovil podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1písm.a) ZVO, ktoré požaduje preukázať doložením:III.1.3.1) Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhláseniaverejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bolverejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Obstarávateľ požaduje, aby záujemca v zozname identifikoval referencie, ktorými preukazuje poskytnuté služby. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje uchádzač. Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti predložil v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade vyhotovenia písomností samotným uchádzačom obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača alebo ich záujemca/ uchádzač predložil po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.III.1.3.2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovipreukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi/ uchádzačovi poskytnuté. III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornejspôsobilosti spoločne.III.1.3.4) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenia podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.III.1.3.5) Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.III.1.3.6) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.

Technical/professional minimum level:

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3 tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. zoznamrealizovaných výkonov posúdenia zdravotnej spôsobilosti podobného rozsahu ako je predmet obstarávania (tzn. musí obsahovať všetky druhy lekárskych prehliadok požadovaných obstarávateľom), poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch (t.j. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia ovyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), v celkovej sumárnej hodnote 200 000 (dvestotisíc) EUR. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP Zoznam poskytnutých služieb. V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby záujemca/ uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO. V prípade ak uchádzačpredkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred tromi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako "rozhodné obdobie"), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-28 - 2022-07-26
Value
467 068.00 EUR
Minimum value
467 068.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-348308:obj:1
Classification
CPV / 85147000
Description
Predmetom zákazky je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.zabezpečujúcich v regióne Žilina dopravu na dráhach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z,vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci (posúdenie vykonávať prácu v noci, posúdenie na výkon práce v rizikovom prostredí, posúdenie na výkon vodiča cestného motorového vozidla, posúdenie na výkon činností: zvárač, defektoskopista, práca vo výškach, viazač bremien, obsluha kotla, obsluha žeriava, obsluha akumulátorových, motorových a vysokozdvižných vozíkov, práca s bremena mi, určené technické zaradenia (UTZ) - elektrické, zdvíhacie, plynové, tlakové, montáž a demontáž lešení.Predpokladaný počet výkonov posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov počas trvania zmluvného vzťahu v trvaní 33 mesiacov je 4 934. Uvádzaný predpokladaný počet výkonov nie je pre obstarávateľa záväzný a môže byť upravený v závislosti od prevádzkových potrieb obstarávateľa.Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej len "SP").

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
Ing. Maceková
E-mail
macekova.gabriela@slovakrail.sk
Phone
+421 220293008
Website
Link

Organization data Organization in JSON