Slovakia - Bratislava: Diesel fuel (EN 590)

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-359777:2022-359777
Date
2022-07-04
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-359777
Releases
2022-07-04 (ocds-pyfy63:2022-359777:2022-359777)
2022-07-29 (ocds-pyfy63:2022-359777:2022-416223)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Diesel fuel (EN 590)
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Award period
2022-08-01 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

III.1.1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom III.1.1.2) tohto oznámenia.III.1.1.2) Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje predložiť: i) doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (ktorým môže byť napr. výpis z obchodného registra), pričom uchádzač môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. ii) platné povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov; iii) ) platné povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.III.1.1.3) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov s výnimkou ako je uvedené v bode III.1.1.2) tohto oznámenia. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.III.1.1.4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.III.1.1.5) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Main procurement category
goods
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-07-04 - 2022-08-01
Value
209 114 700.00 EUR
Minimum value
209 114 700.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-359777:obj:1
Classification
CPV / 09134220
Description
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a triedy 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorových vozňoch, prostredníctvom automobilových a železničných cisterien. Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov (ďalej len SP), ktoré sú zverejnené v Profile obstarávateľa. Predpokladané množstvo je 48 200 000 litrov autocisternami, 36 200 000 litrov železničnými cisternami, 20 504 000 litrov opcia pre autocisterny

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-359777:obj:2
Classification
CPV / 09134220
Description
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a triedy 2) do čerpacej stanice v Komárne alebo blízkom okolí, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorových vozňoch, prostredníctvom automobilových cisterien. Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov (ďalej len SP), ktoré sú zverejnené v Profile obstarávateľa. Predpokladané množstvo je 12 320 000 litrov autocisternami (vrátane opcie)

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-mail
matas.michal@slovakrail.sk
Phone
+421 220294405
Website
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090

Organization data Organization in JSON