Slovakia - Bratislava: Repair and maintenance services of rolling stock

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-359846:2022-359846
Date
2022-07-04
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-359846
Releases
2022-07-04 (ocds-pyfy63:2022-359846:2022-359846)
2022-07-27 (ocds-pyfy63:2022-359846:2022-410760)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Repair and maintenance services of rolling stock
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender
Award period
2022-08-05 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO").Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Na preukázanie plnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje predložiť okrem iného i platné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky podľa § 17 a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10.UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7.Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2.nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike.Upozornenie:Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci (podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy a nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.

Technical/professional eligibility:

Obstarávateľ požaduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť :a) doložením zoznamu poskytnutých služieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.b) v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní kontrolou technickej spôsobilosti záujemcu vykonanou obstarávateľomAk uchádzač bude vykonáva činnosti spôsobom kooperácie subdodávok časti predmetu zákazky uvedených v Zozname výrobkov, dielov a súčastí ŽDV uvedených v súťažných podkladoch (časť A.3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), aj tieto organizácie (subdodávatelia) podliehajú kontrole technickej spôsobilosti.c) v súlade s § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.d) v súlade s § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi,

Technical/professional minimum level:

Ad a)V zozname poskytnutých služieb obstarávateľ požaduje preukázať, že záujemca realizoval revízne opravy R2 osobných vozňov radu v sumárnej cene minimálne: 500 000.00 EUR bez DPH.V prípade poskytnutých služieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa služba realizovala.V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.Ad b)Rozsah a spôsob vykonania kontroly je uvedený v súťažných podkladoch časť A3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.V prípade, že záujemca/jeho subdodávateľ je držiteľom platného Potvrdenia o odborno-technickej spôsobilosti organizácie vydaného obstarávateľom na opravy osobných vozňov radu WLABmee, nemusí byť vykonaná kontrola technickej spôsobilosti.Ad c)Obstarávateľ požaduje predložiť doklady, že záujemca disponuje funkčným a prevádzky schopným technickým vybavením minimálne v rozsahu:1.Zdvíhacie zariadenie aspoň 4x25t2.Meracia stolica3.Koľajová váha4.Kolosústruh pre úpravu jazdných profilolov a kotúčov dvojkolesí používaných v žkv.5.Hydraulický lis na montáž dvojkolesí6.Striekací box7.Box na tryskanie skrine vozňa oceľovou drťou (Lak I)8.Čistiaci box na podvozky9.Stláčací stav na demontážne a montážne práce podvozkov10. Vysokonapäťová skúšobňa pre všetky RIC napätia + 3 kV striedavé (AC)11.Skúšobný stav na brzdu s diagnostickým zariadením pre vystavenie protokolu spolu s grafickým znázornením priebehu skúšok brzdy .12.Tester na 18 žilový kábel13.Nabíjačky akumulátorových batérií14.Zariadenie na vykonanie kapacitnej skúšky AKB15.Otryskávacie zariadenie na náhradné diely16.Základné meracie prístroje voltmetre, ampérmetre, megmety, ohmetre, osciloskopy, kalibračné tlakomery, moderné meradlá (napr. elektronické )meradlo jazdného profilu, meradlo rozkolesia, meradlo priemeru dvojkolesia - dôvod : eliminácia ľudského faktora na namerané hodnoty , sťahováky ložísk, momentové kľúče.Ad d)Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.Oprávnenie poskytovať službu musí preukázať vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2022-07-04 - 2022-08-05

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-359846:obj:1
Classification
CPV / 50222000
Description
Revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
E-mail
liptak.jan@slovakrail.sk
Website
Link

Organization data Organization in JSON