Slovakia - Bratislava: Backup or recovery software package

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-278857:2023-278857
Date
2023-05-10
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-278857
Releases
2023-05-10 (ocds-pyfy63:2023-278857:2023-278857)
2023-06-19 (ocds-pyfy63:2023-278857:2023-363352)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Backup or recovery software package
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2023-06-16 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:Podrobné vymedzenie podmienok účasti osobného postavenia je v súťažných podkladoch.Obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci oprávneným použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľazákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačnýchsystémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na uvedené uchádzač preukazujepodmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo predbežnenahradí spôsobom podľa § 39 (Jednotným európskym dokumentom, viď. prílohu č. 5 súťažných podkladov) alebospôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.
Main procurement category
goods
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-05-10 - 2023-06-16
Value
600 000.00 EUR
Minimum value
600 000.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-278857:obj:1
Classification
CPV / 48710000
Description
Predmetom zákazky je dodanie hardvéru a softvéru, ktorý bude zabezpečovať zálohovanie dát pre prevádzku aplikačných serverov prioritne pre informačný systém obchodno ekonomického dispečingu.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železnice Slovenskej republiky
Street address
Klemensova 8
Locality
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Postal code
81361
Country
SK
Contact name
Ivana Kravčiková
E-mail
kravcikova.ivana@zsr.sk
Phone
+421 220293179
Website
Link

Organization data Organization in JSON