Slovakia - Bratislava: Construction-site supervision services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-315833:2023-315833
Date
2023-05-26
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Construction-site supervision services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2023-07-03 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.K bodu III 1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.K bodu III 1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-05-26 - 2023-07-03
Value
5 378 369.29 EUR
Minimum value
5 378 369.29 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-315833:obj:1
Classification
CPV / 71521000
Additional classifications
CPV / 71541000
Description
1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Stavebný dozor na diele "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou- Humenné".2. Ide o činnosť stavebného dozoru na Diele "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou- Humenné" podľa Zmluvy a v súlade so Zmluvou o dielo. Zmluvu o dielo tvoria obchodné podmienky obstarávateľa a všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy: Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov SACE (slovenský preklad 2008).4.Dielo "ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" pozostáva z troch častí (troch stavieb):-Stavba A: "ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) - ŽST Strážske (vrátane), KRŽZ, koľ. č. 1";-Stavba B: "ŽST Michalovce - staničné zabezpečovacie zariadenie";-Stavba C: "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".5. Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčového experta a expertov/odborníkov. Poskytnúť službu je možné iba na základe oprávnenia napr. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytovať službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.6.Kľúčový expert a experti/odborníci musia byť schopní komunikovať v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, resp. musia mať zabezpečeného tlmočníka na preklad do slovenského jazyka. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka znáša úspešný uchádzač.7. Obstarávateľom je dané:- počet kľúčových expertov a ich funkcia/špecializácia,- minimálny počet expertov/odborníkov a ich funkcia/špecializácia.8. Poskytnutie služieb sa bude zabezpečovať prostredníctvom tímu odborných pracovníkov zloženého z:- Vedúci stavebného dozoru (kľúčový expert) (požaduje sa 1 osoba);- Stavebný dozor 1 - elektrická trakcia a energetika v doprave (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Stavebný dozor 2 - železničný zvršok a spodok (požaduje sa minimálne 1 osoba)- Stavebný dozor 3 - pozemné stavby (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Stavebný dozor 4 - zabezpečovacia riadiaca a triediaca technika a telekomunikačná technika v železničnej doprave (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Stavebný dozor 5 - mosty (požaduje sa minimálne 1 osoba)- Autorizovaný geodet (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Pracovník zodpovedný za BOZP (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Kontrolór kvality (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Environmentálny expert (požaduje sa minimálne 1 osoba);- Rozpočtár (požaduje sa minimálne 1 osoba).Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železnice Slovenskej republiky
Street address
Klemensova 8
Locality
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Postal code
81361
Country
SK
Contact name
Mgr. Daniela Lažová
E-mail
lazova.daniela@zsr.sk
Phone
+421 220295073
Website
Link

Organization data Organization in JSON