Bulgaria - Sofia: Printing and related services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-700284:2023-700284
Date
2023-11-17
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-700284
Releases
2023-11-17 (ocds-pyfy63:2023-700284:2023-700284)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Printing and related services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Award period
2023-12-15 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Изискване за първа обособена позиция: Участниците следва да притежават валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл.5, във връзка с чл.9, ал.4 от НАРЕДБА №7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.Информацията относно съответствието с изискването за годност (правоспособност) се посочва в Раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като посочват притежаваното от тях разрешение (№ на документ, валидност, дата на издаване и др)В случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на заверено копие на описания в ЕЕДОП, документ.

Economic/financial eligibility:

не се изисква

Technical/professional eligibility:

Изисквания за първа и втора обособена позиция: Участниците следва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни дейности“, следва да се разбира oтпечатване, доставка и управление на ваучери.Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности от ЕЕДОП.Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка услуга (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за доставката/услугата и др.) по преценка на участника.

Technical/professional minimum level:

Участниците следва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни дейности“, следва да се разбира oтпечатване, доставка и управление на ваучери.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-11-17 - 2023-12-15
Value
8 647 922.00 BGN
Minimum value
8 647 922.00 BGN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-700284:obj:1
Classification
CPV / 79800000
Description
Предмет на Първа обособена позиция е доставка и администриране на ваучери за храна. Всеки ваучер за храна, предмет на първа обособена позиция следва да съдържа номинална стойност, сериен номер, най-малко пет способа за защита и всички останали задължителни реквизити съобразно НАРЕДБА №7 от 09.07.2003 г., за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност, като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност, като оператор.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-700284:obj:2
Classification
CPV / 79800000
Description
Предмет на Втора обособена позиция е доставка и администриране на ваучери за социални придобивки. Всеки ваучер за социални придобивки, предмет на втора обособена позиция следва да съдържа задължително следните реквизити:Име на възложителя и ЕИК.Име на изпълнителя, ЕИК и телефон за връзка.Най-малко пет способа за защитаСрок на валидност.Номинална стойност, определена в левове (изразена цифром и словом).Сериен номер.

Parties

Roles
buyer
Organization name
SOFIYSKA VODA AD
Street address
r-n Krasno selo, Biznes Tsentar Interpred Tsar Boris, bul."Tsar Boris III" No. 159, et. 2 i 3
Locality
gr. Sofiya
Postal code
1618
Country
BG
Contact name
Zvezdelina Stefanova Borisova
E-mail
ZBorisova@sofiyskavoda.bg
Phone
+359 879662897
Website
Link

Organization data Organization in JSON