Bulgaria - Pernik: Construction consultancy services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-700289:2023-700289
Date
2023-11-17
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-700289
Releases
2023-11-17 (ocds-pyfy63:2023-700289:2023-700289)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Pernik: Construction consultancy services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2023-12-19 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение, съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочи в Част IV, раздел А, Годност от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). В случай че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително, че е извършил регистрация в съответствие с чл. 167 от Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват строителен надзор и/или извършват оценка за съответствието, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Economic/financial eligibility:

Няма предвидени изисквания за икономическото и финансово състояние на участника.

Technical/professional eligibility:

1.Участникът трябва да е изпълнител услуги с предмет, идентични или сходни с тези на настоящата ОП. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Забележка: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.ВАЖНО! За изпълнени услуги за оценяване съответствието на инвестиционни проекти или еквивалентни на тях се приемат услуги, чието изпълнение е издадено Разрешение за строеж или еквивалентен документ за чуждестранни участници.ВАЖНО! За завършени се приемат строежите, за които е издадено Разрешение за ползване или еквивалентен документ за чуждестранни участници. 2.Участникът трябва да разполага с определен персонал за изпълнение на ОП. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от персонала и членовете на ръководния състав, които ще изпълняват поръчката, в това число:Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),Специфичен опит (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на предмета на поръчката, съгласно посочените горе изисквания, основни функции и задължения съобразно изискванията) когато такъв се изисква от Възложителя. Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, раздел В, „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).Забележка: Един експерт не може да съвместява повече от две длъжности. В тези случаи лицето трябва да покрива минималните изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.ВАЖНО! За завършени се приемат строежите, за които е издадено Разрешение за ползване или еквивалентен документ за чуждестранни участници.

Technical/professional minimum level:

1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката, такава е консултантска услуга, включваща:а) оценка на съответствието на ИП или екв., свързан с изпълнение на завършен/и строеж/и от техническата инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от ЗУТ или екв.иб) упражняване на строителен надзор или екв.на завършен/и строеж/и от техническата инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от ЗУТ или екв.;Забележка: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.ВАЖНО! За изпълнени услуги за ОС на ИП или екв. Разрешение за строеж или екв.документ за чужд. участници.ВАЖНО! За завършени се приемат строежите, за които е издадено Разрешение за ползване или екв.2. екип:1. Ръководител на екипа -да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 167, ал. 1, т.2 от ЗУТ или на екв.специфичен опит като ръководител екип или длъжност с екв. функции при изпълнение на услуги по упражняване на надзор/ контрол на завършен строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на обект или на строеж с екв. Х-ки.2. Експерт по част „Геодезия“, висше образование в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или екв, когато образованието е придобито в чужбина; професионална квалификация „Инженер Геодезист“; експертът следва да притежава удостоверение от АГКК за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. от Наредба 3/16.02.2001 г. или екв. Док, специфичен опит в упражняване на надзор/контрол самостоятелно или като част от екип, по съотв. част (Геодезическа), на завършен строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на обект или на строеж с екв.х-ки3. Експерт по част „Пътна (ВОД)“, висше образование, степен магистър, професионална квалификация „строителен инженер“,специалност „транспортно строителство“. Специфичен опит в упражняване на надзор/контрол самостоятелно или като част от екип, по съотв. част (Пътна ВОД) на завършен строеж.4. Експерт по част „Електрическа“, висше образование,магистър, професионална квалификация „електроинженер“ специалност, въз основа на която се придобива квалификация "електроинженер". Специфичен опит в упражняване на надзор/контрол самостоятелно или като част от екип, по съотв част (Електроинсталации) на завършен строеж.5. Експерт по част „Паркоустройство и благоустройство“ висше образование, степен магистър, професионална квалификация „ландшафтен Архитект“; специалност „Ландшафтна арх. и/или ландшафтно планиране“ или екв. Да притежава специфичен опит в упражняване на надзор/контрол самост.или като част от екип, по съотв. част (Паркоустройство и благоустройство) на завършен строеж.6. Експерт по част „Пожарна безопасност“, висше образование,магистър, специалност Пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението или екв., специфичен опит в упражняване на надзор/контрол самост. или като част от екип, по съотв. част (ПБ), на завършен строеж за изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на обект или на строеж с екв. Х-ки .7. ЕкспертПУСО-валидно удостоверение или еквивалентен документ за извършване на дейността Управление на строителните отпадъци.8. Експерт Координатор по безопасност и здраве - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 и да притежава валидно удостоверение или екв. Док.Заб: 1експерт не може да съвместява повече от две длъжности. В тези случаи лицето трябва да покрива минималните изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.ВАЖНО! За завършени се приемат строежите, за които е издадено Разрешение за ползване или екв.За всички експерти се признава и- или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-11-17 - 2023-12-19
Value
21 227.50 BGN
Minimum value
21 227.50 BGN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-700289:obj:1
Classification
CPV / 71530000
Description
Предмет на настоящата открита процедура е: „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“ от ОТ 52101 до ОТ 5339, гр. Перник“. Настоящата обществен поръчка е свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:1) Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;2) Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;3) Контрол на качеството на доставените и вложените в строежите строителни материали и продукти;4) Упражняване на контрол на количественото и качеството на изпълнените строително-монтажни работи;5) Следене и документиране на всички обстоятелства, свързани със строежа. За изпълнение на задълженията си изпълнителят следва да представя на Възложителя междинни доклади за напредък;6) Отчитане на дейността си чрез междинни и окончателен доклади;7) Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.Осъществяване на посочените услуги е за следният строителен обект: „Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“ от ОТ 52101 до ОТ 5339, гр. Перник“. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

Parties

Roles
buyer
Organization name
OBShtINA PERNIK
Street address
pl. SV.IVAN RILSKI 1 A
Locality
gr.Pernik
Postal code
2300
Country
BG
Contact name
Aleksandrina Aleksandrova-Antova
E-mail
poop@pernik.bg
Phone
+359 76684220
Fax
+359 7603890
Website
Link

Organization data Organization in JSON