Romania - Hereclean: Gas supply mains construction work

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-700295:2023-700295
Date
2023-11-17
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-700295
Releases
2023-11-17 (ocds-pyfy63:2023-700295:2023-700295)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Hereclean: Gas supply mains construction work
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (55)
- Quality: Propunerea tehnică - Experiența deținută de personalul cheie – P4 (15)
- Quality: Propunerea tehnică - Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare de realizare a lucrărilor la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) – P3 (15)
- Quality: Propunerea tehnică - Gradul de adecvare al programului de execuție – P2 (15)
Award period
2023-12-21 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Of. unic/of. asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din L nr.98/2016Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa si prezenta initial DUAE de catre of. unic/of. asociat/tertul sustinator/subcontractantul, cu informatiile aferente situatiei lor, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, in conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Pentru configurarea DUAE se va consulta pe pagina de internet a ANAP, accesand link-ul: https://anap.gov.ro/web/notificareanr-1-2021-cu-privire-la-posibilitatea-de-completare-a-duae-conferita-de-regulamentul-de-punere-in-aplicare-ue-2016-7-alcomisiei-din-5-ianuarie-2016-de-stabilire-a-formularului-standard/: Notificarea ANAP 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferită de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisie din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic publicata pe site-ul ANAPDoc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente pot fi: 1. Certif. de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante catre bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza caruia isi are sediul social operatorul economic, la momentul prezentarii (conform Ordinului ANAF nr. 3654/2015). 2. Certif. privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, la momentul prezentarii (conform Legii nr. 227/2015-Codul fiscal); 3. Cazierul judiciar al op. economic si al membrilor organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului op. economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certif. constatator emis de ONRC / actul constitutiv, (conform Lg nr. 290/2004 republicata). 4. Dupa caz, doc. prin care se demonstreaza faptul ca op. economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 5. Alte doc. edificatoare, dupa caz. Of. unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, alin.(1) din Lg nr.98/2016. Conform art. 63, alin. (1) din Lg. 98/2016 coroborat cu art. 21, alin.(5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie precum si a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare sunt: Dobrai Francisc, Bone Csaba, Burghele Vasile, Crețiu Alexandru, Futo Francisc-Robert, Gal Jozsef, Ispas Vasile, Kozma Karoly, Kulcsar Mihai, Nagy Artur-Alfred, Pusok Ludovic, Pusok Miklos Csaba, Șamșodan Cosmin-Ionuț, Vadas Lazslo, Sabou Codrin-Cătălin, Fizeșan Otilia-Cosmina, Pusok Jozsef, Laslo Mariana-Lenuța, Rosu Viorica-Maria, Câmpean Corina Maria, Pestean Nicolae Sebastian.Pentru persoanele juridice straine, AC accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca, ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele doc.: angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa cazOp. economici trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitieiModalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa si prezenta initial DUAE de catre of. unic/of. asociat/tertul sustinator/subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (6) din Legea nr. 98/2016. Urmare a configurarii de catre autoritatea contractanta a modalitați de limitare la o singura intrebare a raspunsului la cerinte de selectie de la A la D, si anume daca sunt indeplinite toate criteriile impuse, operatorul economic va putea sa raspundă prin raspuns afirmativ (alegere optiune - Da) sau negativ (alegere optiune – Nu). Pentru configurarea DUAE se va consulta pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, accesand link-ul: https://anap.gov.ro/web/notificarea-nr-1-2021-cu-privire-la-posibilitatea-de-completare-a-duae-conferita-de-regulamentul-depunere-in-aplicare-ue-2016-7-al-comisiei-din-5-ianuarie-2016-de-stabilire-a-formularului-standard: Notificarea ANAP 1/2021 cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferită de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisie din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru doc. european de achizitie unic publicata pe site-ul ANAP, precum și „Notificare privind pasii de parcurs in sistem pentru a selecta optiunea ”indicaţia globală pentru toate criteriile de selectie” în DUAE” postată in SEAP/15.09.2022Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in integralitate, sau pentru ofertantii straini, documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre AC, insotite de traducerea autorizata in limba romana, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publiceNota: 1. In cazul unei asocieri, cerinta se considera indeplinita daca, obiectul de activitate al fiecarui membru al asocierii este in concordanta cu partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv. 2. In situatia in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, cerinta se considera indeplinita daca, obiectul de activitate al subcontractantului nominalizat, este in concordanta cu partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv3. Ofertantii trebuie sa detina autorizatii emise de ANRE conform Legii nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale.Modalitate de îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre op ec participanti la proc de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Doc justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:1. autorizatie pentru Proiectare sisteme de distributie a gazelor naturale- ANRE - PDSB2. autorizatie pentru Executie sisteme de distributie a gazelor naturale – ANRE - EDSB3. autorizatie pentru Proiectare sisteme de transport a gazelor naturale- ANRE - PT4. autorizatie pentru Executie sisteme de transport a gazelor naturale.- ANRE - ET5. autorizatie pentru Proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale- ANRE - PDIB6. autorizatie pentru Executie instalatii de utilizare a gazelor naturale- ANRE - EDIB7. autorizatie pentru Proiectare instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV – ANRE Bp8. autorizatie pentru Executie instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV – ANRE BePers. juridice straine vor prezenta aceste autorizatii sau echivalente in conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente autorizatiilor, aprobat prin Ordin ANRE Nr. 132/2021 actualizat.

Technical/professional eligibility:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul va face dovada ca a executat in ultimii 5 ani lucrari similare cu cele ce fac obiectul achizitiei, in lungime cumulata de minim 50 km, executate la nivelul a max. 3 contracte si a executat in ultimii 5 ani lucrari conducta de racord de inalta presiune, bransamente pentru cel putin 1500 utilizatori finali si cel putin 1500 contoare, in cadrul acestor contracte.
Prin lucrari similare se intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale/reabilitare a unei infrastructuri de distributie gaze naturale sau unei infrastructuri similare sau superioare d.p.d.v al complexitatii si/sau scopului.
Prin lucrari executate in ultimii 5 ani se inteleg lucrari receptionate confirmate prin PV de receptiePentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Of. ec. trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii de proiectare, de natura si complexitate similara cu serviciile care fac obiectul achizitiei, prin insumarea serviciilor prestate la nivelul a max. 3 contracte, pentru retele gaze in lungime cumulata de cel putin 50 km, conducte de racord de inalta presiune, bransamente pentru minim 1500 utilizatori finali si minim 1500 contoare, in cadrul acestor contracte.
Prin servicii similare se inteleg servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie si/sau servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale/reabilitare aferente unei infrastructuri de distributie gaze naturale sau unei infrastructuri similare sau superioare d.p.d.v al complexitatii si/sau scopului.
Prin sintagma servicii similare se intelege:
a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activit. sa permita identificarea experientei similare
b) servicii receptionate la sfarsitul prestariiProportia de subcontractare
Of. unic/of. asociat are obligatia de a preciza categoriile de lucrari, procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti, precum si datele de identificare ale acestora, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in temeiul art. 55 si art. 174 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii.
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm de sustinere.Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Implementarea unui sistem de management de mediu in conf cu SR EN ISO 14001 sau echiv. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat sau implementeaza un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) a serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul contractului.Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Implementarea unui sistem de management al calitatii in conf cu SR EN ISO 9001 sau echiv. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii sau este in curs de implementare, pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile a serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul contractului.

Technical/professional minimum level:

Of. unic/of. asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE cu informatiile situatiei lor, in conf. cu prev. art. 193 alin. (6) din Legea 98/2016. Urmare a configurarii de catre AC a modalitatii de limitare la o singura intrebare a raspunsului la cerinte de selectie de la A la D si anume daca sunt indep. toate criteriile impuse, op.ec. va raspunde afirmativ sau negativ (alegere optiune – Da/Nu). Pentru configurarea DUAE se va consulta „Notificare privind pasii de parcurs in sistem pentru a selecta optiunea ”indicatia globala pt.toate criteriile de selectie in DUAE” postata in SEAP/15.09.2022.
Doc. justificative care probeaza indep.celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelor
Doc.prezentate pot fi, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
-copii ale unor parti relevante ale contractelor
-recomandari
-pv.de receptie finala / pv.de receptie la terminarea lucrarilor / pv.pe obiect, intocmit in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor / pv.de receptie partiala, cu conditia ca raportat la obiectul contractului sa poata reprezenta experienta similara
-certificari de buna executie
-certif. constatatoare
Din documente trebuie sa reiasa informatiile necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor de capacitate tehnica.
In cazul op.ec. ce participa in comun la procedura, cerinta se considera indeplinita prin insumarea resurselor tuturor membrilor grupului.
Va prezenta DUAE fiecare membru al asocierii insotit de acordul de asociere, urmand ca doc. justificative care probeaza indep.cerintei privind capacit.tehnica si profesionala, sa fie prezentate, la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelor
In cazul in care op.ec. isi demonstreaza indep.cerintei ref.la capacit.tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de unul sau mai multi terti, atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei resp., prin care se confirma faptul ca, acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Se va prezenta DUAE conf. prev.art 193 alin.(1) si (6) din Lg.98/2016 insotit de angajamentul ferm al tertului sustinator, impreuna cu doc.anexe la angajament, transmise de catre tert/i sustinator/i, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea, urmand ca doc. justificative sa fie prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelorOfertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE cu informatiile situatiei lor, conform art. 193 alin. (6) din Legea 98/2016. Urmare a configurarii de catre AC a modalitatii de limitare la o singura intrebare a raspunsului la cerinte de selectie de la A la D si anume daca sunt indeplinite criteriile impuse, op.ec. va putea sa raspundă afirmativ sau negativ (alegere optiune – Da/Nu).
Doc.justificative care sustin informatiile din DUAE, urmeaza sa fie prezentate, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelor.
Doc. prezentate pot fi, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
-copii ale unor parti relevante ale contractelor;
-recomandari;
-pv.de predare-primire a serviciilor efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale;
-certificari de buna executie
-certificate constatatoare.
Din doc.prezentate trebuie sa reiasa informatiile care confirma îndeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica.
In cazul op.ec. ce participa in comun la proced. de atribuire, cerinta se considera indep.prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se va prezenta DUAE de fiecare membru al asocierii, insotit de acord de asociere, iar doc.justificative care sustin informatiile privind capacit.tehnica si profesionala, sa fie prezentate, la solicitarea AC, doar de of.ec. clasat pe locul I in clasamentul int. intocmit dupa evaluarea ofertelor
In cazul in care op.ec. isi demonstreaza indep.cerintei ref.la capacit.tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al tertului sustinator prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Se va prezenta DUAE insotit de angajamentul ferm al tertului sustinator, impreuna cu docum.anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/i sustinator/i, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmand ca docum. justificative sa fie prezentate la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelorOfertantul va completa DUAE cu informatiile privind subcontractantii, la care se ataseaza cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) si (6) din Legea 98/2016, insotit de acordul de subcontractare, urmand ca docum.justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare sa fie prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa evaluarea ofertelorDUAE aferent procedurii de atrib va fi completat de către op. ec direct în SEAP, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la proced de atrib Doc justif care probeaza indepl celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solic AC, doar de of clasat pe primul loc. Cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de lucrari din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.tractului de achizitie publica.DUAE aferent procedurii de atrib va fi completat de către op. ec direct în SEAP, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la proced de atrib. Doc justif care probeaza indepl celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solic AC, doar de of clasat pe primul loc. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indepl de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
Main procurement category
works
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-11-17 - 2023-12-21
Value
30 495 433.53 RON
Minimum value
30 495 433.53 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-700295:obj:1
Classification
CPV / 45231221
Additional classifications
CPV / 45311000
CPV / 71322200
CPV / 71328000
CPV / 71356200
CPV / 79930000
Description
Eelaborare a documentației de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului ”ÎNFIINȚAREA REŢELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COM. HERECLEAN, JUD. SĂLAJ”, respectiv:1. Prestarea serviciilor de proiectare aferente (inclusiv acordarea asistenţei din partea proiectantului) - activităţi ce vor consta în următoarele: elaborarea tuturor documentaţiilor necesare pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii, etc, necesare pe toată perioada de derulare a contractului în conformitate cu legislaţia incidentă la nivel naţional; elaborarea proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor conform prevederilor H.G. nr. 907/2016; realizarea proiectului tehnic şi al detaliilor de execuţie; Listele cuprinzand cantitatile de lucrari, liste pentru echipamete cu fise tehnice; verificarea atestată a proiectului tehnic şi al detaliilor de execuţie (potrivit clauzei 19.2 din contractul de lucrari de tip "proiectare şi executie" aprobat prin HG nr. 1/2018, verificatorii de proiect atestaţi revin în responsabilitatea Antreprenorilor); realizarea planului de securitate şi sănătate al muncii desfăşurate pe şantier; elaborarea în integralitate a cărţii tehnice aferente construcţiei, cu toate documentele sale (proiect tehnic "as built", dispoziţiile de şantier, procese verbale privind lucrări ascunse, procese verbale de control ale fazelor determinante, fără a se limita la acestea); implicarea şi participarea la fazele de verificare a calităţii lucrărilor conform programului de urmărire a execuţiei; activităţi premergătoare emiterii ordinului de începere (predarea amplasamentului),; participarea în cadrul şedinţelor de progres ale proiectului; elaborarea de note justificative şi a dispoziţiilor de şantier ori de cîte ori situaţia o impune; participarea în cadrul operaţiunilor de recepţie şi elaborarea de rapoarte periodice privind modul şi stadiul execuţiei lucrărilor; actualizarea devizului general al investiţiei şi elaborarea planşelor post-execuţie.2. Executarea lucrărilor necesare realizării investiţiei, activităţi ce vor consta în următoarele: racord de înaltă presiune; execuţia reţelei de distribuţie; execuţia staţiilor de măsurare, reglare şi predare; înfiinţarea/realizarea tuturor racordurilor necesare la momentul implementării proiectului; punerea în funcţiune şi testarea sistemului (prilej cu care se va verifica rezistenţa şi etanşeitatea conductelor de distribuţie); remedierea tuturor defecţiunilor constatate în perioada de derulare a contractului, precum şi cele identificate pe parcursul perioadei de garanţie de bună execuţie (aceasta va fi de cel puţin 36 luni, în conformitate cu clasa de importanţă a obiectivului de investiţii); participarea la recepţia la terminare a lucrărilor, precum şi la cea finală.Solutia tehnica pentru infiintarea sistemului de distributie al comunei Hereclean, impune racordarea unui modul SRMP cu o capacitate tehnologică de 2200 Smc/h, Pn 40, la o presiune de ieșire de 4 bar, amplasat în zona teritorial administrativă a comunei Hereclean, județul Sălaj, prin intermediul unei conducte de racord de înaltă presiune DN 100, PN=40 bar și în lungime de circa 0,1 km (lungime cu caracter informativ – măsurată în aplicația GIS a Transgaz. Racordarea se va face în conducta de înaltă presiune ø16 Zalău-Șimleu Silvaniei, PN=40 bar, coordonatle Stereo 70 ale presupusului punct de racordare la SNT sunt X(349934) și Y (639961). Accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale se va face în conformitate cu HG nr.1043/2004 și Legea nr. 123/2012 legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.Se va realiza o statie de reglare masurare cu un modul de reglare masurare, care va asigura alimentarea cu gaze naturale a comunei Hereclean. Statia de reglare masurare va avea o capacitate de 2.200 mc/h la o presiune de 4 bari. SRM Hereclean se va amplasa pe un teren apartinand comunei Hereclean, în apropierea drumului national DN1H, la cca. 110m sud-est de acesta, pe un teren pus la dispozitie de U.A.T. Comuna Hereclan.Sistemul de distributie proiectat pentru comuna Hereclean va functiona la un regim de presiune de medie. Sistemul de distribuție se va realiza din conducta de PEHD 100 SDR11 având o lungime totală de 51.300 m. Cuplarea se va realiza in zona iesirii din SRM Hereclean și apoi se va monta un panou de masurare de 2.200 mc/h, pentru loc. Hereclean, Badon, Dioșod, Guruslău si Panic, echipat cu un contor cu turbină / pistoane rotative G400, DN150 și corector PTZ.Situația sintetica privind numărul de branșamente din comuna Hereclean:În cadrul studiului de fezabilitate au fost luate in calcul un număr de1538 de branșamente de gaze naturale presiune redusa, material polietilena de înalta densitate PE 100 SDR11, cu diametre Dn 32/63mm, funcție de necesarul de gaz stabilit.Pentru fiecare branșament s-a luat in calcul montarea unui contor inteligent, costul acestora fiind cuprins in devizul general.Debitul calculat pentru sistemul de distribuție proiectat este de 2200 mc/h.Alimentarea cu gaze a comunei Hereclean cu satele apartinatoare va trebui sa atinga urmatoarele obiective în concordanta cu varianta l din Studiul de Fezabilitate, recomandată:• realizarea unei conducte de racord de înaltă presiune DN 100 mm, in lungime de 51.300 km;• realizarea unei statii de reglare masurare care va asigura alimentarea cu gaze naturale a comunei Herecelan.• realizarea unei reţelei de distributie gaze naturale de medie presiune ce masoara cumulat o lungime de 51.300 km si este realizata din tevi PN40, DN80(3”)mm în lungime de 100 m1 cu diametrul nominal cuprins intre 63 si 160 mm;• realizarea unui număr de 1538 de racorduri individuale (la locuinţe si obiectivele social culturale).• refacerea prin aducerea la starea anterioara a traseului conductelor/racordurilor.• Realizarea alimentării cu energie electrică pe amplasamentul SRM.

Parties

Roles
buyer
Organization name
COMUNA HERECLEAN
Street address
Strada: Principala, nr. 27/A
Locality
Hereclean
Postal code
457165
Country
RO
Contact name
FRANCISC DOBRAI
E-mail
primariahereclean@yahoo.com
Phone
+40 0260629480
Fax
+40 0260629480
Website
Link

Organization data Organization in JSON