Poland - Gdansk: Engineering design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-315887:2022-597407
Date
2022-10-28
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Tender

Title
Poland - Gdansk: Engineering design services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Cost: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (32)
- Cost: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (8)
- Cost: Cena (60)
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-10-28 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-315887:obj:1
Classification
CPV / 71320000
Additional classifications
CPV / 71000000
CPV / 71240000
CPV / 71241000
CPV / 71330000
Description
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.2. Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji stanowiącego również Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 528/356/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 roku w ramach Działania 2.1.2 Budowa nowych odcinków dróg łączących węzły drogowe w sieci TEN-T.3. Opracowanie obejmie:1) przygotowanie założeń metodycznych przeprowadzenia studium korytarzowego na podstawie wstępnych kryteriów Zamawiającego, a następnie uzgodnienie metodyki z Zamawiającym;2) zasadnicze studium korytarzowe określające szczegółową lokalizację i wariantowe przebiegi drogi; ocenę zaproponowanych wariantów wraz z rekomendacjami dla wyboru wariantu.4. Kryteria oceny wariantów przebiegu drogi obejmą w szczególności parametry związane z uciążliwością ruchu drogowego i ochroną środowiska, w tym zmniejszenie udziału ruchu tranzytowego przez Banino, zmniejszenie poziomu emisji spalin i hałasu, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry związane z kosztami inwestycji.5. Sporządzenie przedmiotowej dokumentacji wynika z realizacji działań dotyczących przygotowania perspektywy finansowej po 2020 roku. Przygotowana dokumentacja umożliwi uzyskanie oczekiwanej tzw. dojrzałości projektowej, a tym samym stworzy podstawy merytoryczne do ubiegania się o środki na dalsządokumentacje projektową oraz realizację inwestycji ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w latach 2021-2027.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ).8. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania i zapoznania ze wszystkimi dostępnymi materiałami wyjściowymi związanymi z tematem, zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osóbwykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności Kierownika Projektu szczegółowy opis został zawarty w Rozdziale IV SWZ.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcyz odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-315887:award:0
Title
Wykonanie opracowania pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Date
2022-10-20
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Street address
ul. Straganiarska 24-27
Locality
Gdańsk
Postal code
80-837
Country
PL
Contact name
Marzena Bielińkska
E-mail
zamowienia@pbpr.pomorskie.pl
Phone
+48 583010644
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
DATABOUT Sp. z o.o.
Street address
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7
Locality
Warszawa
Postal code
02-366
Country
PL
E-mail
przetargi@databout.pl

Organization data Organization in JSON